Sälj och leveransvillkor

Priser:

Alla priser är exklusive moms, S Sollenberg Verktyg AB reserverar sig för eventuella pris förändringar som uppkommer på grund av ändrade inköpskostnader, valutakurser eller andra kostnader/faktorer som påverkar priset vilka ligger utanför vår kontroll,
S Sollenberg Verktyg AB förbehåller därför sig rätten att utföra prisjusteringar utan föregående avisering.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkoren är 30 dagar netto från fakturadatum om inget annat avtalats. Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med 18%.

Leveransvillkor

Alla produkter säljs fritt vårt lager (EXW). Om S Sollenberg Verktyg AB ombesörjer frakt debiteras frakten kund. Vid leverans bokad via
S Sollenberg Verktyg AB ingår max 10 min lossnings- tid/pall. Vid längre lossningstid förbehåller sig S Sollenberg Verktyg AB rätten att debitera kostnader för extra lossningstid, Vid olevererbar leverans eller vid avsaknad av lossningsmöjligheter hos mottagaren kan godset komma att köras till speditörens lager terminal/omlastnings central. Eventuella kostnader som är kopplade till sådan felande mottagning debiteras till kund. I leveransen ingår visst emballage, kostnader för pallar och pallkragar tillkommer. För engångspall tillkommer kostnad med 50 sek/st. för halv pall 25 sek/st. för returpall 105 sek/st. för pallkragar 75 sek/st. 

Mottagningskontroll

Godset skall besiktigas vid mottagning och eventuella skador på gods eller emballage skall rapporteras på fraktsedeln och signeras av mottagaren och chauffören varvid båda parter erhåller vars ett exemplar, skador som skrivs på fraktsedeln skall även fotodokumenteras. Följesedel med påpekat fel samt foto på skadan skall sändas till S Sollenberg Verktyg AB på mail till: info@sollenberg-verktyg.se senast dagen efter mottagande av godset. Fel på varan som borde ha upptäckts men ej har kunnat upptäckas i samband med mottagningskontrollen skall rapporteras senast inom en vecka från mottagandet. Reklamationer därefter godkänns ej.  

Returer 

Returer godkännes endast efter överenskommelse med representant från S Sollenberg Verktyg AB. Lagervaror krediteras med 75 % av ordervärdet vid oskadad vara och oskadat emballage, vid skadat emballage kan ompackning och kontroll av varor komma att debiteras kund med de kostnader som uppkommer i samband med detta. Skadat returgods krediteras ej. Specialvaror tas ej i retur. Fraktkostnader i samband med godkänd retur bekostas av kunden, S Sollenberg Verktyg AB skall hållas kostnadslösa i samband med eventuella returer.

Special produkter:

Det åligger alltid kund som har beställt varor som ligger utanför S Sollenberg Verktyg AB:s. ordinarie sortiment så kallade specialprodukter, att ta ut dessa inom avtalad tid, eller om inget avtalats inom 3 månader från orderdatum. S Sollenberg Verktyg AB förbehåller sig rätten att sända varor och faktura efter att avtalad tidsgräns passerats. Om kund ej mottager vara äger S Sollenberg Verktyg AB rätt att ta ut extra transport kostnader och lagerhyra för lagring av produkterna. Ansvar vid försening eller felaktiga produkter Köparen skall vid varje enskilt fall förvissa sig om lämpligheten att använda produkten för avsett ändamål. S Sollenberg Verktyg AB:s betalningsansvar begränsar sig till kostnader motsvarande varans värde.            S Sollenberg Verktyg AB täcker inga följd kostnader. 

Godkännande av sälj och leveransvillkor:

S Sollenberg Verktyg ABs sälj och leveransvillkor gäller vid alla köp hos oss, Kundunika köp och leveransvillkor som sänds med order godkännes ej. Kunder som lägger order hos S Sollenberg Verktyg godkänner i och med sin order läggning samtliga våra sälj och leveransvillkor.